Kowary, 19 sierpnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

Centrum Edukacji PRO FUTURO s. c., Małgorzata i Dariusz Szymańscy, ul. Mieszka
I nr 96/8, 70 – 106 Szczecin, tel./fax.: 606 738 955/75 718 25 81, biuro@wojkow.pl, www.wojkow.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia*

Świadczenie usługi polegającej na obsłudze administracyjnej i rozliczeniu projektu
pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków
w Kowarach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem
OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji). Zakres usługi został szczegółowo opisany w projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania. Okres realizacji usługi: 10 miesięcy od zawarcia umowy.

Załącznik – Zapytanie ofertowe (Skan)