Ogłoszenie nr 331555 – 2016 z dnia 2016-10-26 r.

Dotyczy: Termomodernizacji budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach w ramach, którego realizowane będą dwa oddzielne zadania: Zadanie nr 1: Wymiana okien w liczbie 30 szt. Zadanie nr 2: Docieplenie stropodachów części niskiej i wysokiej.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 4. SIWZ Wykaz wykonanych robot budowlanych.
 5. SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 6. Wykaz podwykonawców uczestniczących w postępowaniu.
 7. Wykaz okien i elewacji.
 8. Zakres prac na dachu.
 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla wymiany okien.
  1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych dla docieplenia dachów.
 10. Wzór umowy.
 11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 12. Ogłoszenie z biuletynu zamówień publicznych.
 13. Pytania do SIWZ – zadanie nr 1.
 14. Pytania do SIWZ – zadanie nr 2.
 15. Informacja o treści złożonych ofert.
 16. Protokół o nieprzyjętych ofertach.
 17. Wynik postępowania dla zad. nr 2.
 18. Wynik postępowania dla zad. nr 1.
 19. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.