Ogłoszenie nr 32978-2017 z dnia 27-02-2017r

Dotyczy: Roboty budowlane polegające na przebudowie kotłowni stałopalnej na gazową w ramach realizacji projektu pn. “Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo-Wypoczynkowego Wojków w Kowarach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  1. Pismo o modyfikacji SIWZ.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
 6. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
 8. Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 9. Załącznik nr 7 – Decyzja nr 67/2016 z dnia 04.02.2016 r. Starosty Jeleniogórskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę kotłowni stałopalnej na gazową.
 10. Załącznik nr 8 – Projekt wykonawczy.
  1. Rzut Kotłowni – Technologia.
  2. Schemat Technologiczny Kotłowni.
  3. Rzut Kotłowni – Instalacja Gazowa.
  4. Rzut Kotłowni – Dyspozycje Budowlane.
  5. Rozwinięcie Instalacji Gazowej.
 11. Załącznik nr 9 – Przedmiar robót.
  1. Przedmiar poprawiony z dnia 07.03.2017 r.
 12. Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 13. Załącznik nr 11 – Wzór umowy.
  1. Wzór umowy poprawiony z dnia 07.03.2017 r.
 14. Załącznik nr 12 – Wykaz podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.
 15. Załącznik nr 13 – zdjęcia kotłowni.
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 17. Pytania i odpowiedzi.
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 19. Informacja o treści złożonych ofert.
 20. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.