Ogłoszenie nr 546651-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach” położonego w Kowarach, przy ul. Górnej 2.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie.
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 3. SIWZ.
 4. Formularz ofertowy.
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 7. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 9. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
 10. Zgłoszenie.
 11. Konserwator zabytków.
 12. Projekt budynku.
 13. Przedmiar kosztorys ślepy.
 14. STWiOR.
 15. Załącznik nr 12 – wzór umowy po modyfikacji.
 16. Wykaz podwykonawców.
 17. Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ.
 18. Informacja o treści złożonych ofert.
 19. Zawiadomienie o wyborze oferty.
 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.