logotypy-dofinansowanie

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 15.09.2016 r. podpisaliśmy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP) we Wrocławiu umowę na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach” nr RPDS.03.02.00-02-0021/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat nr A „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach” nr RPDS.03.02.00-02-0021/16 dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej poprzez realizację robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachu granulatem celulozowym w części niskiej i wysokiej budynku, częściowej wymianie starych okien drewnianych na nowe okna pcv, ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem, modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe, poprawę sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż nowych zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi, poprawę izolacji termicznej rur w piwnicach, modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła

Roboty będą realizowane w kilku etapach:

  1. Częściowa wymiana okien drewnianych na PCV w budynku,
  2. Docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu celulozowego do części niskiej i wysokiej budynku,
  3. Przebudowa kotłowni z wymianą źródła ciepła (z kotłów węglowych na gazowe),
  4. Termoizolacja elewacji.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.

elewacja

Cele projektu

Celem głównym projektu jest głęboka modernizacja obiektu Ośrodka “Wojków” wraz z wymianą i modernizacją źródła energii aby podnieść jego efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie strat ciepła i zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE). Jednym z celów szczegółowych projektu to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 187 ton równoważnika CO2/rok.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie zmodernizowany obiekt, zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie jego pozycji na rynku usług turystycznych. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesienie 1955 Gj/rok, a energii końcowej budynku do 1961 Gj/rok oraz zwiększy się produkcja energii cieplnej z OZE. Rezultatem projektu będzie również zmniejszenie o 83,9 % wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynku. Odbiorcami efektów rzeczowych realizacji projektu jest społeczność lokalna Gminy Miasta Kowary oraz osoby korzystające z usług turystycznych i rehabilitacyjnych.

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi: 398.993,15 PLN.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 323.259,07 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania Projektu wynosi: 210 268,39 PLN i stanowi 65,05 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Wkład własny beneficjenta Projektu: 112 990.68 PLN, co stanowi 34,95 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.